GermaPol Logo

Warunki umowy

Ogólne zasady

Poniższe warunki dotyczą wszelkich umów zawieranych między biurem tłumaczeń GermaPol, zwanym w treści umowy "Zleceniobiorcą", a jego "Zleceniodawcą". Usługa biura GermaPol, zwana dalej "tłumaczeniem", jest tak zwanym dziełem, które "powstaje" według zlecenia, a więc życzeń Zleceniodawcy. Podstawę tłumaczenia stanowi niemiecka norma DIN-2345. Każde zlecenie jest aktem prawnym w sensie niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB), dokładnie mówiąc umową o dzieło.

Definicje

Tłumaczenie pisemne - pisemny przekład danego tekstu z języka wyjściowego na język docelowy. Tłumaczenie ustne - ustny przekład tekstu mówionego z języka wyjściowego na język docelowy.

Forma

Wszystkie uzgodnienia między stronami muszą być dokonywane w formie pisemnej. Umowy ustne zostają potwierdzone na piśmie, w innym razie tracą swoją moc prawną.

Zlecenie

Realizacja zlecenia odbywa się w następujący sposób:

  1. Zapytanie - Zleceniodawca pyta Zleceniobiorcę, czy ma on do dyspozycji czas, umiejętności i wyposażenie techniczne potrzebne do przetłumaczenia danego tekstu X. Jeżeli odpowiedź jest pozytywna, musi Zleceniodawca dostarczyć Zleceniobiorcy tłumaczenie do wglądu, tak żeby Zleceniobiorca mógł określić stopień trudności oraz objętość tłumaczenia.
  2. Oferta - Po dokonaniu analizy tekstu do tłumaczenia Zleceniobiorca pryedstawia Zleceniodawcy ofertę dotyczącą cenę i termin dostawy tłumaczenia.
  3. Udzielenie zlecenia - Po omówieniu wszystkich warunków umowy Zleceniodawca składa u Zleceniobiorcy zamówienie.
  4. Potwierdzenie zamówienia - Zleceniobiorca potwierdza na piśmie przyjęcie zlecenia i dopiero wtedy zostaje definitywnie zawarta umowa miedzy stronami.
Ceny
Cena tłumaczenia może zostać ustalona na podstawie liczby wersów, słów lub godzin pracy według cennika biura GermaPol.

Terminy

Terminem określa się w treści niniejszej umowy okres czasowy między przyjęciem tekstu do tłumaczenia przez Zleceniobiorcę a jego dostarczeniem do Zleceniodawcy. Termin zostaje ustalony przy zawarciu umowy. Jeżeli biuro GermaPol popadnie w zwłokę, Zleceniodawca jest zobowiązany udzielić mu dodatkowego terminu. Dopiero po upływie tego terminu Zleceniodawca może domagać się unieważnienia umowy lub obniżenia ceny. W przypadku niezawinionej przez Zleceniobiorcę zwłoki (choroba lub inne siły wyższe) uprawnienie Zleceniodawcy do unieważnienia umowy bądź obniżki ceny nie istnieje.

Warunki płatności

Wszystkie rachunki biura GermaPol należy zapłacić bez potrącenia natychmiast po otrzymaniu i w określonym terminie. Tłumaczenie może zostać dostarczone tylko po zapłaceniu rachunku. Zleceniodawca popada w zwłokę bez upomnienia, skoro w ciągu 10 dni roboczych nie uiści należności. Za zwłokę może biuro GermaPol doliczyć dodatkowe odsetki w wysokości 5 % należnego wynagrodzenia. Potrącenie przez Zleceniodawcę jest dopuszczalne wyłącznie w wypadku niezaprzeczonych i prawnie dopuszczalnych roszczeń.

Dostawa
Strony ustalają między sobą forme dostawy tłumaczenia. Tłumaczenie uchodzi za odebrane wraz z upływem terminu 10 dni roboczych po dostarczeniu tłumaczenia. Nieodebrane tłumaczenie uchodzi za odebrane wraz z upłynięciem ustalonego terminu odbioru.

Odpowiedzialność
Biuro GermaPol nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy w tekście wyjściowym. Tłumaczenia wykonywane są dokładnie i sumiennie w oparciu o niemiecką normę DIN 2345 dla zachowania odpowiedniej jakości. Ewentualne zastrzeżenia ze względu na błędy w tłumaczeniu należy zgłosić w terminie 10 dni roboczyych po odebraniu tłumaczenia. W tym czasie Zleceniodawca może skorzystać z prawa do nieodpłatnej korekty błedów. Dalej idąca odpowiedzialność (np. za zagrożenie życia bądź zdrowia) jest wykluczona, z wyjątkiem zamiaru lub widocznego niedbalstwa.

Wypowiedzenie

Prawo Zleceniodawcy do wypowiedzenia umowy ogranicza się jedynie do wypowiedzenia z ważnego powodu w sensie § 649 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB).

Poufność
Zleceniobiorca podlega obowiązkowi zachowania tajemnicy, tzn. nie może on przekazywać osobom trzecim informacji o otrzymanych zleceniach.

Dokumentacja
Każde sporządzone tłumaczenie i inne dokumenty są przechowywane w celu późniejszej kontroli. Zlecenia są skrupulatnie udokumentowane.